Thời Khóa Biểu Áp dụng Tuần 10 2016-2017

Thứ hai - 17/10/2016 14:51
Lớp 6 -  Bắt đầu từ tuần 10
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ h Ngoại ngữ Mỹ thuật Công nghệ Âm nhạc
Hồng Hoàng N.Thu B.Thu T.Linh Ngọc N.Thu Lâm
                   
H Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí ă Ngoại ngữ Công nghệ Âm nhạc Công nghệ
i Hồng Hoàng B.Thu Hiền m T.Linh Trinh Lâm N.Thu
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 -x-
  Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ   Tiết 4 -x-
  Hoàng B.Thu Hiền N.Thu   Tiết 5 -x-
  Tiết 4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ ---            
  Tiết 5 SHCN SHCN SHCN SHCN ---            
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Sinh học Âm nhạc Toán Ngữ văn h Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học
Hùng Lâm Ngân N.Thu N.Thu Ngân B.Thu Hùng
                   
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Công nghệ Toán Sinh học Ngữ văn á Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán
  Trinh Ngân Hùng N.Thu u N.Thu Hùng B.Thu Ngân
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Âm nhạc Sinh học Ngữ văn Toán   Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
  Lâm Hùng N.Thu Ngân   Ngân N.Thu Hùng B.Thu
                   
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Công nghệ Ngữ văn Sinh học   Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
  Ngân Trinh N.Thu Hùng   Hùng N.Thu Ngân B.Thu
                   
  Tiết 5 Toán(Ngân) Văn(Hồng) Toán(C.Đào) Văn(N.Thu) ---   Tiết 5 Anh(T.Linh) Anh(B.Thu) Văn(N.Thu Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Địa Lí Toán Vật lí Mỹ thuật h Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDCD
Hoàng Ngân Cúc Ngọc T.Linh Ngân N.Thu Hoài
                   
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ư Toán Vật lí Mỹ thuật Lịch Sử Công nghệ GDCD Ngữ văn Toán
  Ngân Cúc Ngọc Hoàng y Trinh Hoài N.Thu Ngân
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Toán   Toán Ngữ văn GDCD Ngữ văn
  Cúc B.Thu Hoàng Ngân   Ngân Hồng Hoài N.Thu
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Mỹ thuật Ngoại ngữ Toán Vật lí   GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Ngọc B.Thu Ngân Cúc   Hoài Hồng Ngân N.Thu
                   
  Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Anh(B.Thu) Toán(C.Đào) ---   Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Toán(C.Đào) Anh(T.Linh)
  Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 -x- -x- -x-
H Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Toán Toán Sinh học Hóa học
i Cứ Trinh T.Linh Hùng Tứ Trang C.Đào Đ.Hưng Giỏi
                   
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn Sinh học Sinh học Hóa học Toán
  T.Linh Cứ Trinh Trang Tứ Hùng Đ.Hưng Giỏi C.Đào
                   
  Tiết 5 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Toán Sinh học Ngữ văn Hóa học Toán Sinh học
  Trinh T.Linh Cứ Trang Hùng Tứ Giỏi C.Đào Đ.Hưng
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Toán Sinh học Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc
P.Hưng Đ. Đào Đ.Hưng Hoàng P.Hưng Tứ Cứ Tuyến Lâm
                   
B Tiết 2 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn Sinh học
  Cứ Trinh Đ. Đào P.Hưng Tứ Hiền Lâm Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Ngữ văn Địa Lí Địa Lí Lịch Sử Hóa học Sinh học Âm nhạc Ngữ văn
  Đ. Đào Trinh Cứ Hiền Hoàng P.Hưng Đ.Hưng Lâm C. Hồng
                   
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
  Trinh Cứ P.Hưng Tứ Hiền Hoàng Tuyến Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 5 -x- -x- -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Vật lí Công nghệ Ngoại ngữ Mỹ thuật Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Toán GDCD
Cúc P.Hưng T.Linh Ngọc Hùng B.Thu Hiền C.Đào Hoài
T Tiết 2 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ư Toán Lịch Sử Vật lí Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ GDCD Địa Lí
  Đ. Đào Hoàng Cúc Lâm B.Thu Hùng T.Linh Hoài Hiền
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Lịch Sử Vật lí Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Hóa học Toán Địa Lí Ngoại ngữ
  Hoàng Cúc Đ. Đào B.Thu Lâm P.Hưng C.Đào Hiền T.Linh
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Sinh học Toán Lịch Sử Hóa học Mỹ thuật Âm nhạc GDCD Ngoại ngữ Toán
  Hùng Đ. Đào Hoàng P.Hưng Ngọc Lâm Hoài T.Linh C.Đào
                   
  Tiết 5 -x- 8A1 8A2 8A3 -x-
  Sinh học Hóa học Mỹ thuật
  Hùng P.Hưng Ngọc
       
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Toán Sinh học Âm nhạc GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí
Đ. Đào Đ.Hưng Lâm Hoài Kết B.Thu Tuyến T.Linh Cúc
                   
N Tiết 2 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ă Ngữ văn Âm nhạc Toán Công nghệ GDCD Toán Toán Vật lí Ngoại ngữ
m Trinh Lâm Đ. Đào Kết Hoài Trang C.Đào Cúc T.Linh
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Âm nhạc Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDCD Vật lí Sinh học Toán
  Lâm T.Linh Trinh B.Thu Trang Hoài Cúc Đ.Hưng C.Đào
                   
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Toán Ngữ văn
  T.Linh Đ. Đào Trinh Trang B.Thu Kết Đ.Hưng C.Đào C. Hồng
                   
  Tiết 5 -x- -x- -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Ngữ văn
Hoài P.Hưng T.Linh Tứ Trang B.Thu Giỏi Cúc Tuyến
S Tiết 2 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
á Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Lịch Sử Hóa học
u Trinh T.Linh Hoài Tứ B.Thu Hoàng Tuyến Cứ Giỏi
                   
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Công nghệ GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ Hóa học Vật lí
  P.Hưng Hoài Trinh B.Thu Hoàng Trang T.Linh Giỏi Cúc
                   
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn Lịch Sử
  T.Linh Trinh P.Hưng Hoàng Tứ Trang Cúc Tuyến Cứ
                   
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Lịch Sử Sinh học Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Địa Lí Toán
Hoàng Đ.Hưng Đ. Đào Hùng Trang Tứ Tuyến Hiền C.Đào
                   
B Tiết 2 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
Sinh học Mỹ thuật Sinh học Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa Lí
y Hùng Ngọc Đ.Hưng Kết Trang Tứ Tuyến C.Đào Hiền
                   
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Lịch Sử Mỹ thuật Ngữ văn Vật lí Sinh học Địa Lí Ngữ văn Sinh học
  Đ. Đào Hoàng Ngọc Tứ Kết Hùng Hiền Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Mỹ thuật Toán Lịch Sử Toán Sinh học Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
  Ngọc Đ. Đào Hoàng Trang Hùng Kết C.Đào Tuyến C. Hồng
                   
  Tiết 5 -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 9 Sep 2016 10:06:08

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay81
  • Tháng hiện tại5,550
  • Tổng lượt truy cập2,511,933
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây