Thời Khóa Biểu Áp dụng Tuần 6 2016-2017

Thứ bảy - 17/09/2016 09:08
Tải Thời khóa biểu Khối 6, Khối 7,8,9
  Lớp 6
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ
T.Linh Hoàng N.Thu B.Thu
         
H Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Ngoại ngữ Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí
i T.Linh Hoàng B.Thu Hiền
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ
  Hoàng B.Thu Hiền N.Thu
         
  Tiết 4 -x-
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Sinh học Âm nhạc Toán Ngữ văn
Hùng Lâm Ngân N.Thu
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Công nghệ Toán Sinh học Ngữ văn
  Trinh Ngân Hùng N.Thu
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Âm nhạc Sinh học Ngữ văn Toán
  Lâm Hùng N.Thu Ngân
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Công nghệ Ngữ văn Sinh học
  Ngân Trinh N.Thu Hùng
         
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Toán Vật lí Mỹ thuật Lịch Sử
Ngân Cúc Ngọc Hoàng
         
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ư Ngoại ngữ Toán Vật lí Mỹ thuật
  T.Linh Ngân Cúc Ngọc
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Địa Lí Ngoại ngữ Toán Vật lí
  Hoàng B.Thu Ngân Cúc
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Toán
  Cúc B.Thu Hoàng Ngân
         
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Mỹ thuật Công nghệ Công nghệ Âm nhạc
Ngọc Trinh N.Thu Lâm
         
N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ă Công nghệ Mỹ thuật Âm nhạc Công nghệ
m Trinh Ngọc Lâm N.Thu
         
  Tiết 3 -x-
  Tiết 4 -x-
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học
Hồng Ngân B.Thu Hùng
         
S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
á Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán
u Hồng Hùng B.Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
  Ngân Hồng Hùng B.Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
  Hùng Hồng Ngân B.Thu
         
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Toán Ngữ văn GDCD
Hồng Ngân N.Thu Hoài
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
Ngữ văn GDCD Ngữ văn Toán
y Hồng Hoài N.Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Ngữ văn GDCD Ngữ văn
  Ngân Hồng Hoài N.Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Hoài Hồng Ngân N.Thu
         
  Tiết 5 -x-
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 --- -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 --- -x- -x- -x-
H Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Lịch Sử Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn Toán Toán Địa Lí Hóa học
i Hoàng Trinh T.Linh P.Hưng Tứ Trang C.Đào Hiền Giỏi
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Toán Ngữ văn Hóa học Địa Lí Hóa học Toán
  T.Linh Hoàng Trinh Trang Tứ P.Hưng Hiền Giỏi C.Đào
                   
  Tiết 5 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học Toán Địa Lí
  Trinh T.Linh Hoàng Trang P.Hưng Tứ Giỏi C.Đào Hiền
                   
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Vật lí Sinh học Lịch Sử Công nghệ Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Âm nhạc
P.Hưng Cúc Đ.Hưng Hoàng Kết Tứ N.Hà Tuyến Lâm
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn Vật lí Công nghệ Lịch Sử Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn Sinh học
  Cứ Trinh Cúc Kết Hoàng Hiền Lâm Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Vật lí Ngữ văn Địa Lí Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Sinh học Âm nhạc Ngữ văn
  Cúc Trinh Cứ Hiền Tứ Kết Đ.Hưng Lâm C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
  Trinh Cứ P.Hưng Tứ Hiền Hoàng Tuyến Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Mỹ thuật Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Toán Hóa học
Hoài P.Hưng T.Linh Ngọc Hùng B.Thu Hiền C.Đào Giỏi
                   
T Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ư Toán Lịch Sử GDCD Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí
  Đ. Đào Hoàng Hoài Lâm B.Thu Hùng T.Linh Giỏi Hiền
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Lịch Sử GDCD Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Hóa học Toán Địa Lí Ngoại ngữ
  Hoàng Hoài Đ. Đào B.Thu Lâm P.Hưng C.Đào Hiền T.Linh
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Sinh học Toán Lịch Sử Hóa học Mỹ thuật Âm nhạc Hóa học Ngoại ngữ Toán
  Hùng Đ. Đào Hoàng P.Hưng Ngọc Lâm Giỏi T.Linh C.Đào
                   
  Tiết 5 --- -x- 8A1 8A2 8A3 -x-
  Sinh học Hóa học Mỹ thuật
  Hùng P.Hưng Ngọc
       
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Toán Sinh học Địa Lí GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí
Đ. Đào Đ.Hưng Cứ Hoài Kết B.Thu Tuyến T.Linh Cúc
                   
N Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ă Toán Địa Lí Ngữ văn Công nghệ GDCD Toán Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ
m Đ. Đào Cứ Trinh Kết Hoài Trang Tuyến Cúc T.Linh
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDCD Vật lí Sinh học Ngữ văn
  Cứ T.Linh Trinh B.Thu Trang Hoài Cúc Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn
  T.Linh Đ. Đào Trinh Trang B.Thu Kết Đ.Hưng Tuyến C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán
P.Hưng Đ. Đào T.Linh Tứ Trang B.Thu Hoài N.Hà C.Đào
                   
S Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
á Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Lịch Sử GDCD
u Trinh T.Linh P.Hưng Tứ B.Thu Hoàng C.Đào Cứ Hoài
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Công nghệ Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử
  Trinh P.Hưng Đ. Đào B.Thu Hoàng Trang T.Linh Hoài Cứ
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán Lịch Sử Toán Công nghệ
  T.Linh Trinh Đ. Đào Hoàng Tứ Trang Cứ C.Đào N.Hà
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Âm nhạc Sinh học Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán
Lâm Đ.Hưng Đ. Đào Hùng Trang Tứ Tuyến Cúc C.Đào
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
Sinh học Mỹ thuật Sinh học Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lí
y Hùng Ngọc Đ.Hưng Kết Trang Tứ Tuyến C.Đào Cúc
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Âm nhạc Mỹ thuật Ngữ văn Vật lí Sinh học Vật lí Ngữ văn Sinh học
  Đ. Đào Lâm Ngọc Tứ Kết Hùng Cúc Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Mỹ thuật Toán Âm nhạc Toán Sinh học Vật lí Toán Ngữ văn Ngữ văn
  Ngọc Đ. Đào Lâm Trang Hùng Kết C.Đào Tuyến C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay287
  • Tháng hiện tại3,418
  • Tổng lượt truy cập2,509,801
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây