Thời Khóa Biểu Áp dụng Tuần 8 2016-2017

Thứ hai - 03/10/2016 10:27
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ
Hồng Hoàng N.Thu B.Thu
         
H Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí
i Hồng Hoàng B.Thu Hiền
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ
  Hoàng B.Thu Hiền N.Thu
  Tiết 4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  Tiết 5 SHCN SHCN SHCN SHCN
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Sinh học Âm nhạc Toán Ngữ văn
Hùng Lâm Ngân N.Thu
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Công nghệ Toán Sinh học Ngữ văn
  Trinh Ngân Hùng N.Thu
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Âm nhạc Sinh học Ngữ văn Toán
  Lâm Hùng N.Thu Ngân
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Công nghệ Ngữ văn Sinh học
  Ngân Trinh N.Thu Hùng
         
  Tiết 5 Toán(Ngân) Văn(Hồng) Toán(C.Đào) Văn(N.Thu)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Địa Lí Ngoại ngữ Vật lí Toán
Hoàng B.Thu Cúc Ngân
         
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ư Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Vật lí
  Ngân B.Thu Ngọc Cúc
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Vật lí Toán Lịch Sử Mỹ thuật
  Cúc Ngân Hoàng Ngọc
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Mỹ thuật Vật lí Toán Lịch Sử
  Ngọc Cúc Ngân Hoàng
         
  Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Anh(B.Thu) Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngoại ngữ Mỹ thuật Công nghệ Âm nhạc
T.Linh Ngọc N.Thu Lâm
N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ă Ngoại ngữ Công nghệ Âm nhạc Công nghệ
m T.Linh Trinh Lâm N.Thu
         
  Tiết 3 -x-
  Tiết 4 -x-
  Tiết 5 -x-
h Tiết 1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học
Hồng Ngân B.Thu Hùng
         
S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
á Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán
u Hồng Hùng B.Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
  Ngân Hồng Hùng B.Thu
         
  Tiết 4 Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
  Hùng Hồng Ngân B.Thu
         
  Tiết 5 Anh(T.Linh) Anh(B.Thu) Văn(N.Thu Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDCD
T.Linh Ngân N.Thu Hoài
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
Công nghệ GDCD Ngữ văn Toán
y Trinh Hoài N.Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Ngữ văn GDCD Ngữ văn
  Ngân Hồng Hoài N.Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Hoài Hồng Ngân N.Thu
         
  Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Toán(C.Đào) Anh(T.Linh)
Khối 7,8,9 :
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 --- -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 --- -x- -x- -x-
H Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Toán Toán Vật lí Hóa học
i Cứ Trinh T.Linh Kết Tứ Trang C.Đào Cúc Giỏi
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ Vật lí Hóa học Toán
  T.Linh Cứ Trinh Trang Tứ Kết Cúc Giỏi C.Đào
                   
  Tiết 5 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí Toán Công nghệ Ngữ văn Hóa học Toán Vật lí
  Trinh T.Linh Cứ Trang Kết Tứ Giỏi C.Đào Cúc
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h GDCD Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Vật lí Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc
Hoài Trinh Đ.Hưng Hoàng Kết Tứ Cứ Tuyến Lâm
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn GDCD Vật lí Lịch Sử Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn Sinh học
  Cứ Trinh Hoài Kết Hoàng Hiền Lâm Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn GDCD Địa Lí Địa Lí Ngữ văn Vật lí Sinh học Âm nhạc Ngữ văn
  Trinh Hoài Cứ Hiền Tứ Kết Đ.Hưng Lâm C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Địa Lí Toán Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
  Trinh Cứ Đ. Đào Tứ Hiền Hoàng Tuyến Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Vật lí Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Toán Hóa học
Cúc Đ. Đào T.Linh Ngọc Hùng B.Thu Hiền C.Đào Giỏi
T Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ư Toán Lịch Sử Vật lí Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí
  Đ. Đào Hoàng Cúc Lâm B.Thu Hùng T.Linh Giỏi Hiền
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Lịch Sử Vật lí Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Công nghệ Toán Địa Lí Ngoại ngữ
  Hoàng Cúc Đ. Đào B.Thu Lâm Kết C.Đào Hiền T.Linh
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Sinh học Toán Lịch Sử Công nghệ Mỹ thuật Âm nhạc Hóa học Ngoại ngữ Toán
  Hùng Đ. Đào Hoàng Kết Ngọc Lâm Giỏi T.Linh C.Đào
                   
  Tiết 5 --- -x- 8A1 8A2 8A3 -x-
  Sinh học Công nghệ Mỹ thuật
  Hùng Kết Ngọc
       
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Toán Sinh học Âm nhạc GDCD Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí
Đ. Đào Đ.Hưng Lâm Hoài P.Hưng B.Thu Tuyến T.Linh Hiền
                   
N Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ă Ngữ văn Âm nhạc Toán Hóa học GDCD Toán Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ
m Trinh Lâm Đ. Đào P.Hưng Hoài Trang Tuyến Hiền T.Linh
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Âm nhạc Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDCD Địa Lí Sinh học Ngữ văn
  Lâm T.Linh Trinh B.Thu Trang Hoài Hiền Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Hóa học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn
  T.Linh Đ. Đào Trinh Trang B.Thu P.Hưng Đ.Hưng Tuyến C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán
P.Hưng Đ. Đào T.Linh Tứ Trang B.Thu Hoài N.Hà C.Đào
S Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
á Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Lịch Sử GDCD
u Trinh T.Linh P.Hưng Tứ B.Thu Hoàng C.Đào Cứ Hoài
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ GDCD Công nghệ
  Đ. Đào P.Hưng Trinh B.Thu Hoàng Trang T.Linh Hoài N.Hà
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán Công nghệ Toán Lịch Sử
  T.Linh Trinh Đ. Đào Hoàng Tứ Trang N.Hà C.Đào Cứ
                   
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Lịch Sử Sinh học Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán
Hoàng Đ.Hưng Đ. Đào Hùng Trang Tứ Tuyến Cúc C.Đào
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
Sinh học Mỹ thuật Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lí
y Hùng Ngọc Đ.Hưng P.Hưng Trang Tứ Tuyến C.Đào Cúc
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Lịch Sử Mỹ thuật Ngữ văn Hóa học Sinh học Vật lí Ngữ văn Sinh học
  Đ. Đào Hoàng Ngọc Tứ P.Hưng Hùng Cúc Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Mỹ thuật Toán Lịch Sử Toán Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn
  Ngọc Đ. Đào Hoàng Trang Hùng P.Hưng C.Đào Tuyến C. Hồng
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay268
  • Tháng hiện tại3,399
  • Tổng lượt truy cập2,509,782
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây