THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TUẦN 26

Thứ ba - 16/02/2016 08:40
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 -x- -x- -x- -x-
H Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
a Ngữ văn Sinh học Công nghệ Toán Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Địa Lí Hóa học Lịch Sử
i Trinh Duc_Hưng Thu Trang Tứ Giỏi Truc_Linh Hùng Hiền Phuoc_Hưng Cứ
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Ngữ văn Toán Sinh học Địa Lí Toán Sinh học Công nghệ
  Thu Truc_Linh Trinh Cường Tứ Trang Hùng Hiền C.Đào Duc_Hưng Phuoc_Hưng
                       
  Tiết 5 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Sinh học Công nghệ Ngữ văn Tin học Toán Sinh học Địa Lí Hóa học Toán Lịch Sử Hóa học
  Duc_Hưng Thu Trinh Cường Trang Hùng Hiền Giỏi C.Đào Cứ Phuoc_Hưng
                       
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Vật lí Toán Vật lí Âm nhạc Ngữ văn Địa Lí
Thu Hoàng Trinh Tứ Hùng Cúc Ngân Kết Lâm Hồng Hiền
                       
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
a Mỹ thuật Công nghệ Lịch Sử Ngữ văn GDCD Âm nhạc Toán Sinh học Địa Lí Ngữ văn Vật lí
  Ngọc Thu Hoàng Tứ Hoài Lâm Ngân Hùng Hiền Hồng Cúc
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Lịch Sử Ngữ văn Toán GDCD Âm nhạc Mỹ thuật Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Vật lí Ngữ văn
  Hoàng Trinh Ngân Hoài Lâm Ngọc Hiền Thu Kết Cúc Hồng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Mỹ thuật Toán Âm nhạc Ngữ văn GDCD Vật lí Ngữ văn Sinh học Địa Lí Ngữ văn
  Trinh Ngọc Ngân Lâm Tứ Hoài Kết Thu Hùng Hiền Hồng
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Toán Sinh học Địa Lí Ngoại ngữ Địa Lí Tin học Mỹ thuật Ngoại ngữ Sinh học GDCD Hóa học
Ngân Duc_Hưng Hiền Bui_Thu Cứ Cường Ngọc Truc_Linh Hùng Hoài Phuoc_Hưng
                       
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
ư Toán Địa Lí Ngoại ngữ Địa Lí Toán Tin học Lịch Sử GDCD Mỹ thuật Sinh học Ngoại ngữ
  Ngân Hiền Truc_Linh Cứ Trang Cường Hoàng Hoài Ngọc Duc_Hưng Bui_Thu
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Địa Lí Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Ngoại ngữ Địa Lí Sinh học Lịch Sử GDCD Công nghệ Sinh học
  Hiền Ngân Truc_Linh Ngọc Bui_Thu Cứ Hùng Hoàng Hoài Phuoc_Hưng Duc_Hưng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngoại ngữ Toán Sinh học Sinh học Tin học Toán GDCD Địa Lí Lịch Sử Hóa học Lịch Sử
  Bui_Thu Ngân Duc_Hưng Hùng Cường Trang Hoài Hiền Hoàng Phuoc_Hưng Cứ
                       
  Tiết 5 -x- 7A1 7A2 7A3 -x- -x-
  Toán Tin học Ngoại ngữ
  Trang Cường Bui_Thu
       
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Tin học Ngữ văn Toán Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Âm nhạc Công nghệ Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn
Cường Trinh Ngân Cúc Bui_Thu Tứ Lâm Kết Truc_Linh Cứ Hồng
                       
N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
ă Tin học Vật lí Toán Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
m Cường Cúc Ngân Tứ Hoàng Cứ Kết Truc_Linh C.Đào Bui_Thu Hồng
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Địa Lí Vật lí Lịch Sử Ngữ văn Toán Toán Âm nhạc Ngoại ngữ
  Trinh Cường Truc_Linh Cứ Cúc Hoàng Tuyến Ngân C.Đào Lâm Bui_Thu
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Tin học Ngoại ngữ Lịch Sử Địa Lí Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn Âm nhạc
  Trinh Cường Truc_Linh Hoàng Cứ Bui_Thu Tuyến Ngân Kết Hồng Lâm
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Toán
Hoài Truc_Linh Trinh Bui_Thu Hoàng Tứ Tuyến Ngân Giỏi Hồng Đ.Đào
                       
S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
á Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Công nghệ Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
u Bui_Thu Hoài Thu Giỏi Trang Tứ Tuyến Ngân Truc_Linh Hồng Đ.Đào
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Toán Ngữ văn GDCD Lịch Sử Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Ngân Trinh Hoài Hoàng Tứ Trang Truc_Linh Thu Tuyến Đ.Đào Hồng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán GDCD
  Ngân Trinh Truc_Linh Trang Bui_Thu Hoàng Giỏi Thu Tuyến Đ.Đào Hoài
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Ngoại ngữ Toán Sinh học Toán Mỹ thuật Ngữ văn Ngoại ngữ Âm nhạc Hóa học Toán Vật lí
Bui_Thu Ngân Duc_Hưng Trang Ngọc Tứ Truc_Linh Lâm Giỏi Đ.Đào Cúc
                       
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
Âm nhạc Toán Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Toán Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Sinh học
y Lâm Ngân Cúc Bui_Thu Hùng Trang Giỏi Truc_Linh Tuyến Đ.Đào Duc_Hưng
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Vật lí Ngoại ngữ Âm nhạc Ngữ văn Công nghệ Sinh học Toán Mỹ thuật Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
  Cúc Truc_Linh Lâm Tứ Giỏi Hùng Ngân Ngọc Tuyến Bui_Thu Đ.Đào
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Sinh học Âm nhạc Mỹ thuật Sinh học Toán Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Toán
  Duc_Hưng Lâm Ngọc Hùng Trang Bui_Thu Ngân Giỏi Truc_Linh Cúc Đ.Đào
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 6 Feb 2016 11:42:55

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay284
  • Tháng hiện tại4,794
  • Tổng lượt truy cập2,511,177
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây