Thời khóa biểu buổi sáng áp dụng từ tuần 20

Thứ ba - 29/12/2015 08:31
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 -x- -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 -x- -x- -x- -x-
H Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
a Công nghệ Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Âm nhạc Địa Lí Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Sinh học
i Thu Ngân Trinh Trang Tứ Lâm Hiền C.Đào Truc_Linh Cứ Duc_Hưng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Toán Sinh học Ngữ văn Công nghệ Âm nhạc Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Địa Lí Hóa học
  Ngân Duc_Hưng Trinh Giỏi Lâm Trang Truc_Linh Thu C.Đào Hiền Phuoc_Hưng
                       
  Tiết 5 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Sinh học Ngữ văn Toán Âm nhạc Toán Công nghệ Toán Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Lịch Sử
  Duc_Hưng Trinh Ngân Lâm Trang Giỏi C.Đào Thu Hiền Phuoc_Hưng Cứ
                       
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Công nghệ Ngữ văn Âm nhạc Ngữ văn GDCD Mỹ thuật Lịch Sử Địa Lí Công nghệ Ngữ văn Vật lí
Thu Trinh Lâm Tứ Hoài Ngọc Hoàng Hiền Kết Hồng Cúc
                       
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
a Lịch Sử Âm nhạc Công nghệ Vật lí Ngữ văn GDCD Hóa học Sinh học Mỹ thuật Ngữ văn Địa Lí
  Hoàng Lâm Thu Cúc Tứ Hoài Giỏi Hùng Ngọc Hồng Hiền
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn GDCD Ngữ văn Sinh học Địa Lí Công nghệ Hóa học Vật lí Ngữ văn
  Lâm Hoàng Trinh Hoài Tứ Hùng Hiền Kết Giỏi Cúc Hồng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Sinh học Mỹ thuật Vật lí Công nghệ Hóa học Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn
  Trinh Thu Hoàng Hùng Ngọc Cúc Kết Giỏi Hiền Lâm Hồng
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Tin học Ngoại ngữ Toán GDCD Địa Lí Lịch Sử Sinh học Toán
Ngân Truc_Linh Ngọc Cường Bui_Thu Trang Hoài Hiền Hoàng Duc_Hưng Đ.Đào
                       
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
ư Ngoại ngữ Địa Lí Sinh học Tin học Toán Lịch Sử Ngoại ngữ Mỹ thuật Toán GDCD Toán
  Bui_Thu Hiền Duc_Hưng Cường Trang Hoàng Truc_Linh Ngọc C.Đào Hoài Đ.Đào
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Sinh học Toán Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Toán Ngoại ngữ Sinh học Hóa học GDCD
  Duc_Hưng Ngân Hiền Bui_Thu Hoàng Cường C.Đào Truc_Linh Hùng Phuoc_Hưng Hoài
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Địa Lí Sinh học Toán Toán Sinh học Tin học Mỹ thuật GDCD Hóa học Ngoại ngữ Hóa học
  Hiền Duc_Hưng Ngân Trang Hùng Cường Ngọc Hoài Giỏi Bui_Thu Phuoc_Hưng
                       
  Tiết 5 -x- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 -x-
  Lịch Sử Công nghệ Ngoại ngữ Sinh học Toán GDCD
  Hoàng Giỏi Bui_Thu Hùng C.Đào Hoài
             
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Toán Tin học Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Âm nhạc Lịch Sử Toán
Ngân Cường Trinh Hoàng Bui_Thu Tứ Tuyến Truc_Linh Lâm Cứ Đ.Đào
                       
N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
ă Ngoại ngữ Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Địa Lí Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc Toán Vật lí Toán
m Bui_Thu Cường Truc_Linh Tứ Cứ Hoàng Tuyến Lâm C.Đào Cúc Đ.Đào
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử Địa Lí Âm nhạc Toán Ngữ văn Toán Vật lí
  Trinh Ngân Truc_Linh Tứ Hoàng Cứ Lâm C.Đào Tuyến Đ.Đào Cúc
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Địa Lí Vật lí Ngoại ngữ Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán Âm nhạc
  Trinh Truc_Linh Ngân Cứ Cúc Bui_Thu C.Đào Hoàng Tuyến Đ.Đào Lâm
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Ngữ văn Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ Sinh học Ngữ văn Lịch Sử
Trinh Thu Truc_Linh Bui_Thu Tứ Trang Tuyến Kết Hùng Hồng Cứ
                       
S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
á Tin học GDCD Ngoại ngữ Địa Lí Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ
u Cường Hoài Truc_Linh Cứ Hùng Tứ Tuyến Thu Kết Hồng Bui_Thu
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Tin học Ngữ văn GDCD Sinh học Toán Địa Lí Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ
  Cường Trinh Hoài Hùng Trang Cứ Giỏi Thu Truc_Linh Bui_Thu Phuoc_Hưng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  GDCD Ngữ văn Công nghệ Toán Địa Lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ Hóa học Ngữ văn
  Hoài Trinh Thu Trang Cứ Bui_Thu Truc_Linh Giỏi Kết Phuoc_Hưng Hồng
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
h Ngoại ngữ Vật lí Toán Ngữ văn Tin học Toán Sinh học Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
Bui_Thu Cúc Ngân Tứ Cường Trang Hùng C.Đào Truc_Linh Duc_Hưng Hồng
                       
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
Toán Mỹ thuật Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Ngữ văn Vật lí Sinh học Toán Toán Ngữ văn
y Ngân Ngọc Truc_Linh Bui_Thu Cường Tứ Kết Hùng C.Đào Đ.Đào Hồng
                       
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Mỹ thuật Ngoại ngữ Vật lí Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn Toán Sinh học
  Ngọc Truc_Linh Cúc Trang Bui_Thu Tứ C.Đào Kết Tuyến Đ.Đào Duc_Hưng
                       
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2
  Vật lí Toán Sinh học Mỹ thuật Toán Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ
  Cúc Ngân Duc_Hưng Ngọc Trang Hùng Kết Truc_Linh Tuyến Hồng Bui_Thu
                       
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x-

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay21
  • Tháng hiện tại4,815
  • Tổng lượt truy cập2,511,198
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây