Thời Khóa Biểu Áp dụng Tuần 9 2016-2017

Thứ hai - 10/10/2016 14:43
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ h Ngoại ngữ Mỹ thuật Công nghệ Âm nhạc
Hồng Hoàng N.Thu B.Thu T.Linh Ngọc N.Thu Lâm
                   
H Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí ă Ngoại ngữ Công nghệ Âm nhạc Công nghệ
i Hồng Hoàng B.Thu Hiền m T.Linh Trinh Lâm N.Thu
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 -x-
  Lịch Sử Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ   Tiết 4 -x-
  Hoàng B.Thu Hiền N.Thu   Tiết 5 -x-
  Tiết 4 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ ---            
  Tiết 5 SHCN SHCN SHCN SHCN ---            
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Sinh học Âm nhạc Toán Ngữ văn h Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Sinh học
Hùng Lâm Ngân N.Thu Hồng Ngân B.Thu Hùng
                   
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Công nghệ Toán Sinh học Ngữ văn á Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Toán
  Trinh Ngân Hùng N.Thu u Hồng Hùng B.Thu Ngân
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Âm nhạc Sinh học Ngữ văn Toán   Toán Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ
  Lâm Hùng N.Thu Ngân   Ngân Hồng Hùng B.Thu
                   
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Công nghệ Ngữ văn Sinh học   Sinh học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
  Ngân Trinh N.Thu Hùng   Hùng Hồng Ngân B.Thu
                   
  Tiết 5 Toán(Ngân) Văn(Hồng) Toán(C.Đào) Văn(N.Thu) ---   Tiết 5 Anh(T.Linh) Anh(B.Thu) Văn(N.Thu Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4 --- T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Địa Lí Ngoại ngữ Vật lí Toán h Ngoại ngữ Toán Ngữ văn GDCD
Hoàng B.Thu Cúc Ngân T.Linh Ngân N.Thu Hoài
                   
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4 --- B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ư Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Vật lí Công nghệ GDCD Ngữ văn Toán
  Ngân B.Thu Ngọc Cúc y Trinh Hoài N.Thu Ngân
                   
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Vật lí Toán Lịch Sử Mỹ thuật   Toán Ngữ văn GDCD Ngữ văn
  Cúc Ngân Hoàng Ngọc   Ngân Hồng Hoài N.Thu
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4 ---   Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Mỹ thuật Vật lí Toán Lịch Sử   GDCD Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Ngọc Cúc Ngân Hoàng   Hoài Hồng Ngân N.Thu
                   
  Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Anh(B.Thu) Toán(C.Đào) ---   Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Toán(C.Đào) Anh(T.Linh)
  Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
T Tiết 1 --- -x- -x- -x-
h
  Tiết 2 --- -x- -x- -x-
H Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a Địa Lí Ngữ văn Công nghệ Công nghệ Ngữ văn Toán Toán Vật lí Hóa học
i Cứ Trinh P.Hưng Kết Tứ Trang C.Đào Cúc Giỏi
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Công nghệ Địa Lí Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ Vật lí Hóa học Toán
  P.Hưng Cứ Trinh Trang Tứ Kết Cúc Giỏi C.Đào
                   
  Tiết 5 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Công nghệ Địa Lí Toán Công nghệ Ngữ văn Hóa học Toán Vật lí
  Trinh P.Hưng Cứ Trang Kết Tứ Giỏi C.Đào Cúc
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Ngoại ngữ GDCD Sinh học Lịch Sử Địa Lí Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc
T.Linh Hoài Đ.Hưng Hoàng Hiền Tứ Cứ Tuyến Lâm
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
a GDCD Ngoại ngữ Vật lí Hóa học Lịch Sử Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn Sinh học
  Hoài T.Linh Cúc P.Hưng Hoàng Hiền Lâm Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Vật lí Ngữ văn GDCD Địa Lí Ngữ văn Hóa học Sinh học Âm nhạc Ngữ văn
  Cúc Trinh Hoài Hiền Tứ P.Hưng Đ.Hưng Lâm C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Lịch Sử Ngữ văn Sinh học Ngữ văn
  Trinh Cúc T.Linh Tứ P.Hưng Hoàng Tuyến Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Địa Lí Toán Ngoại ngữ Mỹ thuật Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Toán Hóa học
Cứ Đ. Đào T.Linh Ngọc Hùng B.Thu Hiền C.Đào Giỏi
T Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ư Toán Lịch Sử Địa Lí Âm nhạc Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Địa Lí
  Đ. Đào Hoàng Cứ Lâm B.Thu Hùng T.Linh Giỏi Hiền
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Lịch Sử Địa Lí Toán Ngoại ngữ Âm nhạc Toán Địa Lí Ngoại ngữ
  Hoàng Cứ Đ. Đào B.Thu Lâm Kết C.Đào Hiền T.Linh
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Sinh học Ngữ văn Lịch Sử Mỹ thuật Âm nhạc Hóa học Ngoại ngữ Toán
  Hùng Trinh Hoàng Kết Ngọc Lâm Giỏi T.Linh C.Đào
                   
  Tiết 5 --- -x- 8A1 8A2 8A3 -x-
  Sinh học Mỹ thuật
  Hùng Kết Ngọc
       
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Sinh học Âm nhạc GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Địa Lí
P.Hưng Đ.Hưng Lâm Hoài Kết B.Thu Tuyến T.Linh Hiền
                   
N Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
ă Toán Âm nhạc Công nghệ Công nghệ GDCD Toán Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ
m Đ. Đào Lâm P.Hưng Kết Hoài Trang Tuyến Hiền T.Linh
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Âm nhạc Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Toán GDCD Địa Lí Sinh học Ngữ văn
  Lâm T.Linh Trinh B.Thu Trang Hoài Hiền Đ.Hưng C. Hồng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Ngữ văn Ngữ văn
  T.Linh P.Hưng Trinh Trang B.Thu Kết Đ.Hưng Tuyến C. Hồng
                   
  Tiết 5 --- -x- -x- -x-
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Toán
P.Hưng Đ. Đào T.Linh Tứ Trang B.Thu Hoài N.Hà C.Đào
S Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
á Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Lịch Sử GDCD
u Trinh T.Linh P.Hưng Tứ B.Thu Hoàng C.Đào Cứ Hoài
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngoại ngữ GDCD Công nghệ
  Đ. Đào P.Hưng Trinh B.Thu Hoàng Trang T.Linh Hoài N.Hà
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán Công nghệ Toán Lịch Sử
  T.Linh Trinh Đ. Đào Hoàng Tứ Trang N.Hà C.Đào Cứ
                   
T Tiết 1 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
h Lịch Sử Sinh học Toán Sinh học Toán Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán
Hoàng Đ.Hưng Đ. Đào Hùng Trang Tứ Tuyến Cúc C.Đào
                   
B Tiết 2 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
Sinh học Mỹ thuật Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lí
y Hùng Ngọc Đ.Hưng P.Hưng Trang Tứ Tuyến C.Đào Cúc
                   
  Tiết 3 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Toán Lịch Sử Mỹ thuật Ngữ văn Hóa học Sinh học Vật lí Ngữ văn Sinh học
  Đ. Đào Hoàng Ngọc Tứ P.Hưng Hùng Cúc Tuyến Đ.Hưng
                   
  Tiết 4 --- 7A1 7A2 7A3 8A1 8A2 8A3 9A1 9A2 9A3
  Mỹ thuật Toán Lịch Sử Toán Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn
  Ngọc Đ. Đào Hoàng Trang Hùng P.Hưng C.Đào Tuyến C. Hồng
                   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay100
  • Tháng hiện tại5,569
  • Tổng lượt truy cập2,511,952
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây