Thời Khóa Biểu Áp ụng Tuần 1 2016-2017

Thứ sáu - 09/09/2016 07:52
 Tải Thời Khóa Biểu Tại đây
  Lớp 6
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Lịch Sử Sinh học Nhạc
Hồng Hoàng Hùng Lâm
         
H Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Ngữ văn Sinh học Lịch Sử Ngữ văn
i Hồng Hùng Hoàng Thu
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Sinh học Mỹ thuật Công nghệ Lịch Sử
  Hùng Ngọc Thu Hoàng
         
    -x-
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Toán Ngữ văn Công nghệ Vật lí
Ngân Hồng Thu Cúc
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
a Vật lí Ngữ văn Toán Ngữ văn
  Cúc Hồng Ngân Thu
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Âm nhạc Công nghệ Vật lí Ngữ văn
  Lâm Trinh Cúc Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Công nghệ Vật lí Âm nhạc Toán
  Trinh Cúc Lâm Ngân
         
  Tiết 5 Văn(Hồng) Toán(Ngân) Toán(C.Đào) Văn(N.Thu)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngữ văn Toán Ngữ văn Mỹ thuật
Hồng Ngân Thu Ngọc
         
T Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ư Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
  Hồng Bui_Thu Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ
  Ngân Hồng Bui_Thu Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Mỹ thuật Ngữ văn Toán Ngoại ngữ
  Ngọc Hồng Ngân Bui_Thu
         
  Tiết 5 Toán(Ngân) Văn(Hồng) Anh(B.Thu) Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Ngoại ngữ Âm nhạc Mỹ thuật Địa Lí
Truc_Linh Lâm Ngọc Hiền
         
N Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
ă Ngoại ngữ Toán Địa Lí Sinh học
m Truc_Linh Ngân Hiền Hùng
         
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Toán Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ
Ngân Hoàng Thu Bui_Thu
         
S Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
á Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Toán
u Hoàng Bui_Thu Thu Ngân
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Địa Lí Công nghệ Toán Công nghệ
  Hoàng Trinh Ngân Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Công nghệ Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
  Trinh Ngân Bui_Thu Thu
         
  Tiết 5 Toán(Ngân) Anh(B.Thu) Văn(N.Thu) Toán(C.Đào)
T Tiết 1 6A1 6A2 6A3 6A4
h Toán Ngoại ngữ Sinh học GDCD
Ngân Bui_Thu Hùng Hoài
         
B Tiết 2 6A1 6A2 6A3 6A4
GDCD Toán Ngoại ngữ Sinh học
y Hoài Ngân Bui_Thu Hùng
         
  Tiết 3 6A1 6A2 6A3 6A4
  Sinh học GDCD Toán Ngoại ngữ
  Hùng Hoài Ngân Bui_Thu
         
  Tiết 4 6A1 6A2 6A3 6A4
  Ngoại ngữ Sinh học GDCD Toán
  Truc_Linh Hùng Hoài Ngân
         
  Tiết 5 Anh(T.Linh) Toán(Ngân) Toán(C.Đào) Anh(B.Thu)
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 1 Aug 2016 17:08:27
  Lớp 7
T Tiết 1 -x-
h
  Tiết 2 -x-
H Tiết 3 7A1 7A2 7A3
a Ngữ văn Mỹ thuật Toán
i Trinh Ngọc Đ.Đào
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Toán Ngữ văn Mỹ thuật
  Đ.Đào Trinh Ngọc
       
  Tiết 5 7A1 7A2 7A3
  Mỹ thuật Toán Ngữ văn
  Ngọc Đ.Đào Trinh
       
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3
h Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ
Hùng Phuoc_Hưng Truc_Linh
       
B Tiết 2 7A1 7A2 7A3
a Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ
  Hoàng Trinh Phuoc_Hưng
       
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3
  Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử
  Truc_Linh Trinh Hoàng
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Âm nhạc Lịch Sử Ngữ văn
  Lâm Hoàng Trinh
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3
h Toán Công nghệ Sinh học
Đ.Đào Phuoc_Hưng Duc_Hưng
       
T Tiết 2 7A1 7A2 7A3
ư Công nghệ Địa Lí Lịch Sử
  Phuoc_Hưng Cứ Hoàng
       
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3
  Địa Lí Lịch Sử Toán
  Cứ Hoàng Đ.Đào
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Lịch Sử Toán Địa Lí
  Hoàng Đ.Đào Cứ
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3
h GDCD Ngoại ngữ Âm nhạc
Hoài Truc_Linh Lâm
       
N Tiết 2 7A1 7A2 7A3
ă Ngữ văn GDCD Vật lí
m Trinh Hoài Cúc
       
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3
  Ngữ văn Vật lí GDCD
  Trinh Cúc Hoài
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ
  Cúc Trinh Truc_Linh
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3
h Ngoại ngữ Toán Địa Lí
Truc_Linh Đ.Đào Cứ
       
S Tiết 2 7A1 7A2 7A3
á Ngữ văn Địa Lí Toán
u Trinh Cứ Đ.Đào
       
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3
  Địa Lí Sinh học Ngữ văn
  Cứ Duc_Hưng Trinh
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Toán Ngoại ngữ Ngữ văn
  Đ.Đào Truc_Linh Trinh
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 7A1 7A2 7A3
h Sinh học Sinh học Ngoại ngữ
Hùng Duc_Hưng Truc_Linh
       
B Tiết 2 7A1 7A2 7A3
Toán Ngoại ngữ Sinh học
y Đ.Đào Truc_Linh Duc_Hưng
       
  Tiết 3 7A1 7A2 7A3
  Ngoại ngữ Toán Công nghệ
  Truc_Linh Đ.Đào Phuoc_Hưng
       
  Tiết 4 7A1 7A2 7A3
  Công nghệ Âm nhạc Toán
  Phuoc_Hưng Lâm Đ.Đào
       
  Tiết 5 -x-
  Lớp 8
T Tiết 1 ---
h
  Tiết 2 ---
H Tiết 3 8A1 8A2 8A3
a Lịch Sử Toán Công nghệ
i Hoàng Trang Kết
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Toán Công nghệ Lịch Sử
  Trang Kết Hoàng
       
  Tiết 5 8A1 8A2 8A3
  Công nghệ Lịch Sử Toán
  Kết Hoàng Trang
       
T Tiết 1 8A1 8A2 8A3
h Địa Lí Âm nhạc Ngữ văn
Hiền Lâm Tứ
       
B Tiết 2 8A1 8A2 8A3
a Sinh học Địa Lí Ngữ văn
  Hùng Hiền Tứ
       
  Tiết 3 8A1 8A2 8A3
  Ngữ văn Hóa học Sinh học
  Tứ Phuoc_Hưng Hùng
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Ngữ văn Sinh học Hóa học
  Tứ Hùng Phuoc_Hưng
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 8A1 8A2 8A3
h Ngoại ngữ GDCD Toán
Bui_Thu Hoài Trang
       
T Tiết 2 8A1 8A2 8A3
ư Mỹ thuật Ngoại ngữ GDCD
  Ngọc Bui_Thu Hoài
       
  Tiết 3 8A1 8A2 8A3
  GDCD Toán Mỹ thuật
  Hoài Trang Ngọc
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Toán Mỹ thuật Ngoại ngữ
  Trang Ngọc Bui_Thu
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 8A1 8A2 8A3
h Toán Ngữ văn Địa Lí
Trang Tứ Hiền
       
N Tiết 2 8A1 8A2 8A3
ă Lịch Sử Ngữ văn Âm nhạc
m Hoàng Tứ Lâm
       
  Tiết 3 8A1 8A2 8A3
  Ngữ văn Lịch Sử Toán
  Tứ Hoàng Trang
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Ngữ văn Toán Lịch Sử
  Tứ Trang Hoàng
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 8A1 8A2 8A3
h Hóa học Vật lí Ngoại ngữ
Phuoc_Hưng Kết Bui_Thu
       
S Tiết 2 8A1 8A2 8A3
á Ngoại ngữ Hóa học Toán
u Bui_Thu Phuoc_Hưng Trang
       
  Tiết 3 8A1 8A2 8A3
  Toán Ngoại ngữ Vật lí
  Trang Bui_Thu Kết
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Vật lí Toán Hóa học
  Kết Trang Phuoc_Hưng
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 8A1 8A2 8A3
h Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
Phuoc_Hưng Bui_Thu Tứ
       
B Tiết 2 8A1 8A2 8A3
Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn
y Bui_Thu Hùng Tứ
       
  Tiết 3 8A1 8A2 8A3
  Âm nhạc Ngữ văn Sinh học
  Lâm Tứ Hùng
       
  Tiết 4 8A1 8A2 8A3
  Sinh học Ngữ văn Ngoại ngữ
  Hùng Tứ Bui_Thu
       
  Tiết 5 -x-
    Lớp 9
T Tiết 1 -x-
h
  Tiết 2 -x-
H Tiết 3 9A1 9A2 9A3
a Hóa học Vật lí Lịch Sử
i Giỏi Cúc Cứ
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Vật lí Lịch Sử Hóa học
  Cúc Cứ Giỏi
       
  Tiết 5 9A1 9A2 9A3
  Lịch Sử Hóa học Vật lí
  Cứ Giỏi Cúc
       
T Tiết 1 9A1 9A2 9A3
h Ngữ văn Hóa học Ngữ văn
Tuyến Giỏi Hồng
       
B Tiết 2 9A1 9A2 9A3
a Ngữ văn Âm nhạc Ngoại ngữ
  Tuyến Lâm Truc_Linh
       
  Tiết 3 9A1 9A2 9A3
  Địa Lí Ngữ văn Hóa học
  Hiền Tuyến Giỏi
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Hóa học Ngữ văn Địa Lí
  Giỏi Tuyến Hiền
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 9A1 9A2 9A3
h Toán Địa Lí Công nghệ
C.Đào Hiền N.Hà
       
T Tiết 2 9A1 9A2 9A3
ư Sinh học Công nghệ Địa Lí
  Duc_Hưng N.Hà Hiền
       
  Tiết 3 9A1 9A2 9A3
  Địa Lí Toán Sinh học
  Hiền C.Đào Duc_Hưng
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Công nghệ Sinh học Toán
  N.Hà Duc_Hưng C.Đào
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 9A1 9A2 9A3
h Ngữ văn Toán Ngữ văn
Tuyến C.Đào Hồng
       
N Tiết 2 9A1 9A2 9A3
ă Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn
m Tuyến Truc_Linh Hồng
       
  Tiết 3 9A1 9A2 9A3
  Toán Địa Lí Ngoại ngữ
  C.Đào Hiền Truc_Linh
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Âm nhạc Ngữ văn Toán
  Lâm Tuyến C.Đào
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 9A1 9A2 9A3
h Sinh học Toán GDCD
Duc_Hưng C.Đào Hoài
       
S Tiết 2 9A1 9A2 9A3
á Ngoại ngữ GDCD Toán
u Truc_Linh Hoài C.Đào
       
  Tiết 3 9A1 9A2 9A3
  GDCD Ngoại ngữ Ngữ văn
  Hoài Truc_Linh Hồng
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Toán Sinh học Ngữ văn
  C.Đào Duc_Hưng Hồng
       
  Tiết 5 -x-
T Tiết 1 9A1 9A2 9A3
h Ngữ văn Toán Vật lí
Tuyến C.Đào Cúc
       
B Tiết 2 9A1 9A2 9A3
Toán Ngữ văn Âm nhạc
y C.Đào Tuyến Lâm
       
  Tiết 3 9A1 9A2 9A3
  Vật lí Ngữ văn Toán
  Cúc Tuyến C.Đào
       
  Tiết 4 9A1 9A2 9A3
  Ngoại ngữ Vật lí Sinh học
  Truc_Linh Cúc Duc_Hưng
       
  Tiết 5 -x-

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay263
  • Tháng hiện tại3,394
  • Tổng lượt truy cập2,509,777
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây